درباره نیلوتا 200 :

 

محصول نیلوتا در دوز 150 و 200 میلی­ گرم در بازار دارویی ایران موجود است. هر جعبه از این محصول حاوی 28 عدد کپسول نیلوتینیب است. این محصول با تجویز پزشک و حتما با معده­ ی خالی مصرف گردد. نیلوتا مهارکننده­ قوی رشد سلولی است و از آن در درمان بسیاری از بیماریها کمک استفاده میشود.
فهرست