لیورتین®
60 کپسول گیاهی

ترکیبات:
کپسول گیاهی لیورتین حاوی عصاره گیاهان خار مریم، هدراستیس، شبدر قرمز، کنگر فرنگی و گل قاصد می باشد.
هر کپسول محتوی 160 میلی گرم سیلی مارین می باشد.
موارد مصرف :
بهبود عملکرد کبد و آنتی اکسیدان
نحوه مصرف :
روزانه سه کپسول با مقدار کافی آب میل شود.
یا مطابق تجویز پزشک
آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر:
کبد انسان دارای چندین عمل حیاتی مهم می باشد که عبارتند ازمتابولیسم هضم و سم زدایی مواد زاید بدن هر نوع ضایعات کبد موجب تغییراتی در سلولهای کبدی شده و از این طریق قدرت عمل کبد را تحت الشعاع قرار می دهد.
سیلیمارین مجموعه ترکیبات پلی فنلی گیاه خارمریم می باشد. استفاده از این گیاه جهت مشکلات کبدی تاریخچه ای طولانی دارد که در حال حاضر با مطالعات گسترده، این اثرات به اثبات رسیده اند. سیلیمارین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و مستقیم عمل نموده و رادیکال های آزاد سمی را از بین می برد. گلوتاتیون داخل سلولی و سوپر اکسید دیس موتاز را افزایش می دهد. تشکیل لوکوترین ها را مهار می سازد و فعالیت آنزیم RNA پلی مراز را در هسته سلولی افزایش داده موجب تحریک سنتز پروتئین های ریبوزومال می شود که این عمل به نوبه خود قدرت نوسازی سلولی کبد را افزایش می دهد
فهرست