تبلیغات هدفمند

چاپ
- تبليغ و نوع كاتا لوگ هاي طراحي شده با توجه به استراتژي هاي رشد فروش 
- روشهاي ايجاد ارتباط موثر با پزشك داروخانه مصرف كننده
 
advrtsing
- شناخت رفتار مصرف كننده از طريق مطالعه
اثر محصول و روش هاي باليني طبق نظر متخصص
 
- مديريت بسته بندي طبق استاندارد هاي  قانوني
و نوع بروشور و نحوه توزيع و معرفي محصول جديد